Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Onverminderd de toepassing van eventuele andersluidende voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst met Metagenics Belgium BVBA, met maatschappelijke zetel te Edward Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende (hierna “Metagenics”).

1.2 De medecontractant (hierna de ‘Klant’) verklaart deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

1.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met dwingend recht. De onafdwingbare of strijdige bepaling zal automatisch geacht worden vervangen te zijn door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2. Aanbiedingen

Enige leverings- en uitvoeringstermijn opgenomen in aanbiedingen of offertes van Metagenics zijn louter vrijblijvend en binden Metagenics niet.

3. Klachten

3.1 Eventuele klachten omtrent gebreken betreffende de geleverde goederen dienen steeds uiterlijk binnen de acht (8) dagen per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van Metagenics toegestuurd te worden. De gebreken dienen door de Klant duidelijk omschreven te worden. Zonder duidelijke omschrijving worden de klachten niet door Metagenics aanvaard.

3.2 Goederen die door de Klant werden beschadigd, onvolledig gemaakt, geopend of gebruikt, kunnen niet worden teruggenomen door Metagenics. Deze teruggestuurde goederen blijven gedurende een korte termijn ter beschikking van de Klant en schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.

4. Betaalvoorwaarden

4.1 De facturen van Metagenics zijn steeds contant betaalbaar op diens maatschappelijke zetel uiterlijk dertig (30) dagen na de factuurdatum in de valuta opgegeven in de factuur. Facturen dienen te worden geprotesteerd binnen de vijf (5) dagen na ontvangst van de factuur. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant echter niet op.

4.2 In het geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest ten belope van 12% per jaar verschuldigd en dit tot de volledige betaling van het factuurbedrag. Voor de berekening van de interesten wordt elke begonnen maand als een volledige maand beschouwd.

4.3 Bovendien is de Klant bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag en dit met een minimum van vijftig (50) Euro. Metagenics behoudt het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

4.4 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van Metagenics op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Metagenics zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

5. Eigendom en risico

Alle goederen blijven eigendom van Metagenics tot na volledige betaling van de geleverde goederen. Niettegenstaande het voorgaande, zullen de risico’s van verlies of vernietiging van de verkochte goederen integraal worden gedragen door de Klant vanaf het moment dat de verkochte goederen aan hem worden geleverd.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Metagenics (met inbegrip van haar aangestelden of werknemers) is slechts aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door haar opzettelijke fout of bedrog. Voor overige fouten (met inbegrip van zware fouten) is Metagenics niet aansprakelijk.

6.2 Indien Metagenics aansprakelijk mocht zijn ten aanzien van de Klant, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt. Metagenics is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade en winst- of omzetderving.

6.3 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt Metagenics niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de Klant van de gekochte goederen zal maken en kan Metagenics hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. De Klant is exclusief aansprakelijk voor het gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt. Metagenics is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van de gekochte goederen in combinatie met andere producten of stoffen.

7. Verkoop en levering aan derden

7.1 De verkoop, levering of het op andere wijze aan derden ter beschikking stellen van de door Metagenics aan de Klant geleverde goederen dient te geschieden in de originele van Metagenics afkomstige en onbeschadigde samenstelling en verpakking van de goederen per eenheid, zonder dat de Klant aan de samenstelling en de verpakking iets heeft gewijzigd of doen wijzigen.

7.2 De Klant is gehouden om het in dit artikel bepaalde, bij wijze van kettingbeding, eveneens op te leggen aan zijn afnemers. Indien en voor zover de Klant deze verplichting niet naleeft, c.q. de afnemers van de Klant het aldus opgelegde kettingbeding niet nakomen, is de Klant integraal aansprakelijk voor alle door Metagenics dientengevolge geleden schade en zal hij Metagenics volledig vrijwaren en schadeloos stellen.

8. Vrijwaring en terugroeping

8.1 De Klant vrijwaart Metagenics voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak overeenkomstig artikel 6 van deze algemene voorwaarden niet aan Metagenics toerekenbaar is.

8.2 Metagenics kan de Klant verplichten om goederen die zij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft of waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren, binnen een door Metagenics te bepalen redelijke termijn uit de markt te nemen (terugroeping). Metagenics kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige kosten voor de terugname van de goederen van de Klant.

9. Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank

9.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

9.2 Alle geschillen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden onderworpen zijn, behoren uitsluitend tot bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Metagenics. Van deze bevoegdheidsclausule kan slechts afgeweken worden door de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Metagenics.